Tìm kiếm

Bảng giá Cloud Server Business

Theo giờ
1 tháng
3 tháng
-15%
6 tháng
-20%
12 tháng
-30%
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
193đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 193 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
238đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 238 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
476đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 476 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
952đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 952 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
1.250đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.250 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
1.429đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.429 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.786đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.786 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.905đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.905 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
2.619đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.619 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
2.857đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.857 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
130.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 130.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
160.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 160.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
320.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 320.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
640.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 640.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
840.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 840.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
960.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 960.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.200.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.200.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.280.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.280.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.760.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.760.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.920.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.920.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
110.500đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 331.500 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
136.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 408.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
272.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 816.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
544.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.632.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
714.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.142.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
816.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.448.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.020.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.060.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.088.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.264.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.496.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 4.488.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.632.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 4.896.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
104.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 624.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
128.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 768.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
256.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 1.536.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
512.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.072.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
672.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.032.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
768.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.608.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
960.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 5.760.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.024.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 6.144.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.408.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 8.448.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.536.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 9.216.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
91.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.092.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
112.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.344.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
224.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 2.688.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
448.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 5.376.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
588.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 7.056.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
672.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.064.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
840.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 10.080.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
896.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 10.752.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.232.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 14.784.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.344.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 16.128.000 VND

Đăng ký
Lưu ý:
  • Bảng giá đã bao gồm VAT
  • Cấu hình đã liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể tùy chọn cấu hình theo nhu cầu trong trình quản trị HyperPanel.
  • Liên hệ Bộ phận hỗ trợ để được thông tin về các chương trình ưu đãi giải pháp Cloud cho doanh nghiệp hoặc nếu bạn có nhu cầu sử dụng băng thông cao hơn.

Ưu điểm vượt trội của Business Cloud Server

01

Nhanh, mạnh & ổn định

Trang bị CPU Xeon Gold xung nhịp 2.9 - 3.9GHz, đáp ứng mọi nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp cùng cam kết Uptime 99.9%

02

Enterprise SSD

VPS của HyperCore sử dụng Enterprise SSD và NVMe từ các hãng uy tín như Intel, Samsung, đem đến tốc độ truy xuất dữ liệu siêu tốc

03

HyperPanel

Trình quản trị HyperPanel được thiết kế bởi đội ngũ của HyperCore, đem đến trải nghiệm người dùng tuyệt vời, đơn giản hóa quy trình triển khai hạ tầng

04

API

Tự động hóa việc triển khai hạ tầng với public API được cung cấp bởi HyperCore.

05

Tùy chỉnh cấu hình

Dễ dàng thay đổi tăng/giảm tài nguyên RAM/CPU/Disk cho Cloud Server nhanh chóng, linh hoạt sử dụng trình quản trị thông minh HyperPanel

Vì sao nên thuê Cloud Server Doanh Nghiệp tại HyperCore?

Phần cứng mạnh mẽ

HyperCore sử dụng phần cứng từ các hãng nổi tiếng như Dell, HP, Intel, Samsung. Các máy chủ được giảm sát kỹ càng, cam kết không oversold, đảm bảo server của khách hàng luôn đạt hiệu suất tối đa.

Đảm bảo Uptime

Công nghệ điện toán đám mây và lưu trữ phân tán đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và mở rộng không giới hạn, giảm thiểu tối đa thời gian downtime khi một trong các máy chủ trong cụm đám mây gặp sự cố.

Hỗ trợ tận tâm

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ của HyperCore.

Trình quản trị độc quyền

HyperPanel

Toàn quyền quản trị server, chủ động lên lịch backup, tạo snapshot, tùy chỉnh cấu hình server, và nhiều tính năng cao cấp khác khả dụng trong trình quản trị HyperPanel độc quyền của HyperCore

Hiệu năng

Benchmark NVMe

Phần cứng Enterprise NVMe SSD kết hợp cùng công nghệ lưu trữ phân tán / RAID-10, HyperCore VPS đem đến hiệu năng truy xuất IO cực cao mà vẫn đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp

1000+ đối tác tin dùng dịch vụ

HIỆU NĂNG

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Mình dùng dịch vụ của rất nhiều bên rồi, quốc tế thì dùng của DO, Vultr, SpeedyPage, còn trong nước thì mình đã từng sử dụng dịch vụ của Bizfly và ViettelIDC. Tuy nhiên mình mới chỉ để lại duy nhất review cho dịch vụ của HyperCore, vì mình cảm thấy thích cái cách mà HyperCore phục vụ khách hàng, cảm thấy đồng tiền bỏ ra nhận về giá trị xứng đáng giống như khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài.

Hiệu năng xử lý của máy chủ của HyperCore hoàn toàn vượt trội so với các nhà cung cấp khác cùng phân khúc giá. Nextfly đang vận hành hệ thống VoIP và CRM rất ổn định trên hạ tầng của HyperCore.

Tin dùng bởi vozer! vps chạy hơi nhanh, thua mình tụt quần vợ tí thôi :*

Đã ủng hộ HyperCore từ những ngày đầu mới bắt đầu startup. Sẽ còn đồng hành dài lâu. Nhiệt tình dã man! God-tier service.

Khi sử dụng con vps cũ thì khi chạy server l4d2, cpu luôn giật tới hơn 50% (2 vcpu nhưng hình như game chỉ sử dụng được max 1 vcpu thôi) và gây ra hiện tượng giật lag khi chơi. Tuy nhiên với gói cloud server 2 này thì game chỉ dùng khoảng ~20% cpu và chạy khá ổn định, và điểm benchmark geekbench yabs của server hypercore single-core gấp 3 lần cái vps cũ của mình. Nên mình quyết định tạm biệt cái vps cũ (giá ok nhất mình tìm được ở việt nam cho đến khi mình gặp hypercore :V) và chuyển hết mọi thứ sang hypercore

Hàng của HyperCore ngon choét. Em mới làm hai con EPYC xD

mới mua xong ryzen, máy ngon, sp nhiệt tình ? 10 đỉm cho sp :*

Long Nguyễn

AIEC Academy CEO

Tuấn Phan

Nextfly CEO

Lam Ho

Vozer

Lâm Dương

Pinkman Fitness

utilsx

Vozer

h1970

Vozer

anglelove_199x

Vozer

FAQ

Câu hỏi thường gặp

HyperCore có hỗ trợ dùng thử dịch vụ không?

Có! Vui lòng tạo yêu cầu hỗ trợ trong HyperPanel để HyperCore hỗ trợ khởi tạo dịch vụ dùng thử cho bạn.

Máy chủ của HyperCore có đảm bảo bảo mật an toàn các thông tin không?

Tại HyperCore, chúng tôi đặt sự an toàn và bảo mật thông tin của Quý khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và sẽ không xâm phạm vào thông tin và dữ liệu của khách hàng mà không có sự cho phép. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào với bên thứ ba. Tất cả các hoạt động của chúng tôi sẽ tuân thủ đúng pháp luật, các điều khoản hợp đồng và Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ?

Dịch vụ của quý khách sẽ được kích hoạt tự động ngay lập tức sau khi thanh toán thành công.

Chính sách hoàn tiền của HyperCore như thế nào?

Đối với các dịch vụ cho thuê cloud server tại HyperCore, chúng tôi hỗ trợ việc hoàn tiền trong vòng 07 ngày kể từ khi dịch vụ của quý khách được kích hoạt trên hệ thống với điều kiện tài nguyên server không được sử dụng quá mức. Chi tiết quý khách vui lòng tham khảo trang Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

HyperCore chấp nhận các hình thức thanh toán nào?

Khi sử dụng dịch vụ tại HyperCore, bạn có thể lựa chọn thanh toán qua 4 hình thức: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM, thanh toán chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ quốc tế (Visa/Master) và thanh toán bằng Ví MoMo. Xem thông tin và hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn thanh toán.