Tìm kiếm

Lựa chọn gói dịch vụ

Theo giờ
1 tháng
3 tháng
-15%
6 tháng
-20%
12 tháng
-30%
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
149đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 149 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
193đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 193 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
387đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 387 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
774đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 774 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
1.071đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.071 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
1.161đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.161 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.458đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.458 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.548đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.548 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
2.143đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.143 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
2.321đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.321 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
100.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 100.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
130.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 130.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
260.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 260.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
520.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 520.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
720.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 720.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
780.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 780.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
980.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 980.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.040.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.040.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.440.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.440.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.560.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.560.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
85.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 255.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
110.500đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 331.500 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
221.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 663.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
442.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.326.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
612.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.836.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
663.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.989.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
833.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.499.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
884.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.652.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.224.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.672.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.326.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.978.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
80.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 480.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
104.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 624.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
208.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 1.248.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
416.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 2.496.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
576.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.456.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
624.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.744.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
784.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.704.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
832.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.992.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.152.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 6.912.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.248.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 7.488.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
70.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 840.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
91.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.092.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
182.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 2.184.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
364.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 4.368.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
504.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 6.048.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
546.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 6.552.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
686.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.232.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
728.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.736.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.008.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 12.096.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.092.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 13.104.000 VND

Đăng ký
Lưu ý:
  • Bảng giá đã bao gồm VAT
  • Cấu hình đã liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể tùy chọn cấu hình theo nhu cầu trong trình quản trị HyperPanel.

Cloud server

Chất lượng hàng đầu Việt Nam

Hạ tầng, phần cứng được đầu tư nghiêm túc cùng các công nghệ mới, HyperCore tự hào đem đến dịch vụ Cloud Server chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Máy chủ hiệu năng cao

Máy chủ Dell chính hãng, CPU Intel® Xeon® Gold thế hệ 2 cùng ổ cứng U.2 NVMe đem đến hiệu năng tuyệt vời. Ngoài ra các máy chủ trong cụm Cloud được giám sát kỹ càng để không oversell, đảm bảo các cloud server luôn đạt hiệu suất tối đa.

Uptime 99.9%

Công nghệ điện toán đám mây và lưu trữ phân tán đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và mở rộng không giới hạn, giảm thiểu tối đa thời gian downtime khi một trong các máy chủ trong cụm đám mây gặp sự cố.

Hỗ trợ tận tâm

Đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng Cloud Server.

Các đối tác tin dùng dịch vụ

Tính năng

Các Tính Năng Nổi Bật Hyper Cloud Server

Snapshot và Backup
Web Console (noVNC)
Web UI Firewall
Hoàn Tiền 30 Ngày
Khởi tạo nhanh chóng
Sao lưu hằng tuần
Quyền truy cập root
Nâng cấp tức thời
Theo dõi tài nguyên

FAQ

Câu hỏi thường gặp

HyperCore cung cấp những dịch vụ gì?

HyperCore là đơn vị cung cấp VPS, Server tốc độ cao, chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ điện toán đám mây như: VPS, Server, Colocation ... đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

HyperCore có đảm bảo bảo mật an toàn các thông tin cá nhân và dữ liệu của tôi không?

Tại HyperCore, chúng tôi đặt sự an toàn và bảo mật thông tin của Quý khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và sẽ không xâm phạm vào thông tin và dữ liệu của khách hàng mà không có sự cho phép. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào với bên thứ ba. Tất cả các hoạt động của chúng tôi sẽ tuân thủ đúng pháp luật, các điều khoản hợp đồng và Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

HyperCore hỗ trợ dùng thử dịch vụ không?

Tại HyperCore, chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng trải nghiệm dịch vụ miễn phí trong vòng 72 giờ. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký dùng thử hoặc liên hệ qua Live Chat / Zalo.

Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ?

Dịch vụ của quý khách sẽ được kích hoạt tự động ngay lập tức sau khi thanh toán thành công. Riêng với dịch vụ thuê Máy chủ vật lý, thời gian kích hoạt sẽ nằm trong khoảng 24h-48h sau khi thanh toán thành công.

Tôi muốn nâng cấp dịch vụ thì bằng cách nào?

Khi có nhu cầu nâng cấp dịch vụ, Quý khách có thể tiến hành nâng cấp trực tiếp một cách nhanh chóng thông qua trang quản trị dịch vụ của HyperCore. Số tiền và thời gian sử dụng tương ứng sẽ được hệ thống tự động tính toán và thông báo đến bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ NVKD đang phụ trách hoặc gửi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật để được hỗ trợ nâng cấp dịch vụ.

Tôi có thể tùy chọn cấu hình cho VPS/Cloud Server được không?

Hoàn toàn được! HyperCore hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ với HyperCore thông qua live chat / Zalo / ticket hỗ trợ để HyperCore được hỗ trợ bạn.