Tìm kiếm

Bảng giá dịch vụ VPS Premium

Theo giờ
1 tháng
3 tháng
-15%
6 tháng
-20%
12 tháng
-30%
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
149đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 149 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
193đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 193 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
387đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 387 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
774đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 774 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
1.071đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.071 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
1.161đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.161 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.458đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.458 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.548đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.548 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
2.143đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.143 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
2.321đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.321 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
100.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 100.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
130.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 130.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
260.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 260.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
520.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 520.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
720.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 720.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
780.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 780.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
980.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 980.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.040.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.040.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.440.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.440.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.560.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.560.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
85.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 255.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
110.500đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 331.500 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
221.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 663.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
442.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.326.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
612.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.836.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
663.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.989.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
833.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.499.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
884.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.652.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.224.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.672.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.326.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.978.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
80.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 480.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
104.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 624.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
208.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 1.248.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
416.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 2.496.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
576.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.456.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
624.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.744.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
784.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.704.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
832.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.992.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.152.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 6.912.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.248.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 7.488.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
AMD-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
70.000đ/tháng
100.000đ
100.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 840.000 VND

Đăng ký
AMD-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
91.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.092.000 VND

Đăng ký
AMD-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
182.000đ/tháng
260.000đ
260.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 2.184.000 VND

Đăng ký
AMD-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
364.000đ/tháng
520.000đ
520.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 4.368.000 VND

Đăng ký
AMD-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
504.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 6.048.000 VND

Đăng ký
AMD-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
546.000đ/tháng
780.000đ
780.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 6.552.000 VND

Đăng ký
AMD-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
686.000đ/tháng
980.000đ
980.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.232.000 VND

Đăng ký
AMD-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
728.000đ/tháng
1.040.000đ
1.040.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.736.000 VND

Đăng ký
AMD-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.008.000đ/tháng
1.440.000đ
1.440.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 12.096.000 VND

Đăng ký
AMD-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 200 Mbps
1.092.000đ/tháng
1.560.000đ
1.560.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 13.104.000 VND

Đăng ký
Lưu ý:
  • Bảng giá VPS trên đã bao gồm VAT
  • Cấu hình đã liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể tùy chọn cấu hình theo nhu cầu trong trình quản trị HyperPanel.

Tính năng

Tính năng chung của dịch vụ VPS cao cấp

Snapshot và Backup
Web Console (noVNC)
Web UI Firewall
Hoàn Tiền 30 Ngày
Khởi tạo nhanh chóng
Sao lưu hằng tuần
Quyền truy cập root
Nâng cấp tức thời
Theo dõi tài nguyên

Cloud server

Ưu điểm khi sử dụng VPS Premium

Hạ tầng, phần cứng được đầu tư nghiêm túc cùng các công nghệ mới, HyperCore tự hào đem đến dịch vụ cho thuê VPS uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Cấu hình Sever mạnh mẽ

Máy chủ Dell chính hãng, CPU Intel® Xeon® Gold thế hệ 2 cùng ổ cứng U.2 NVMe đem đến hiệu năng tuyệt vời. Ngoài ra, các máy chủ trong cụm Cloud được giám sát kỹ càng để không oversell, đảm bảo các máy chủ luôn đạt hiệu suất tối đa.

Uptime 99.9%

Sử dụng công nghệ điện toán đám mây và lưu trữ phân tán, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và mở rộng không giới hạn, giảm thiểu tối đa thời gian downtime khi một trong các máy chủ trong cụm đám mây gặp sự cố.

Nâng cấp dễ dàng

VPS Premium cho phép mở rộng dung lượng, nâng cấp cấu hình hoặc tăng tốc độ của sản phẩm dễ dàng, tức thì ngay khi có nhu cầu thay đổi. Chỉ cần thanh toán tiền với gói dịch vụ mong muốn để bắt đầu mở rộng tính năng, cấu hình, dung lượng máy chủ.

Lợi ích mà dịch vụ VPS cao cấp tại HyperCore mang lại

Trình quản trị độc quyền

Trình quản trị HyperPanel cho phép người dùng toàn quyền quản trị server cao nhất

Data Transfer không giới hạn

Dịch vụ VPS Cao Cấp của HyperCore không bị giới hạn lượng Data Transfer.

Thanh toán linh hoạt

HyperCore hỗ trợ thanh toán theo giờ, tháng, năm linh hoạt

Hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng

Đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

1000+ đối tác tin dùng dịch vụ

PHẢN HỒI

Cá nhân và doanh nghiệp đã lựa chọn và hài lòng với dịch vụ

Mình dùng dịch vụ của rất nhiều bên rồi, quốc tế thì dùng của DO, Vultr, SpeedyPage, còn trong nước thì mình đã từng sử dụng dịch vụ của Bizfly và ViettelIDC. Tuy nhiên mình mới chỉ để lại duy nhất review cho dịch vụ của HyperCore, vì mình cảm thấy thích cái cách mà HyperCore phục vụ khách hàng, cảm thấy đồng tiền bỏ ra nhận về giá trị xứng đáng giống như khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài.

Hiệu năng xử lý của máy chủ của HyperCore hoàn toàn vượt trội so với các nhà cung cấp khác cùng phân khúc giá. Nextfly đang vận hành hệ thống VoIP và CRM rất ổn định trên hạ tầng của HyperCore.

Tin dùng bởi vozer! vps chạy hơi nhanh, thua mình tụt quần vợ tí thôi :*

Đã ủng hộ HyperCore từ những ngày đầu mới bắt đầu startup. Sẽ còn đồng hành dài lâu. Nhiệt tình dã man! God-tier service.

Long Nguyễn

AIEC Academy CEO

Tuấn Phan

Nextfly CEO

Lam Ho

Vozer

Lâm Dương

Pinkman Fitness

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ VPS cao cấp khác gì so với các dịch vụ khác?

Phần cứng hiệu năng cao (CPU xung cao, ổ cứng NVMe cấu hình RAID-10), nhiều lớp dự phòng đảm bảo hệ thống luôn ổn định và không bị giảm hiệu năng theo thời gian.

Dịch vụ VPS Premium phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp nào?

Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cloud server chất lượng cao, ổn định, không bị giảm hiệu năng theo thời gian. Phù hợp để chạy các ứng dụng cần xử lý nhiều dữ liệu như database server, CI/CD, hosting có nhiều websites v.v

VPS cao cấp hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Tất cả các phiên bản hệ điều hành Linux thông dụng như Ubuntu, CentOS, AlmaLinux v.v và Windows 2012R2, 2019, 2022. Ngoài ra khách hàng có thể tự tải file ISO để cài đặt nếu không tìm thấy hệ điều hành muốn sử dụng.

HyperCore có hỗ trợ dùng thử VPS Premium không?

Có, khách hàng có thể dùng thử VPS miễn phí trong 3 ngày. Liên hệ bộ phận hỗ trợ qua ticket để được hỗ trợ dùng thử.